Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jobland.pl sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 47/26, 01-059, w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o ofertach pracy zamieszczonych w portalu www.jobland.pl. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania niniejszej zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Jobland.pl Sp. z o.o. pod adresem: kontakt@jobland.pl

ZAMKNIJ

Nowy typ zezwolenia dla cudzoziemców: zezwolenie na pracę sezonową

October 19, 2017, 12:00 am

Zezwolenie to ma obowiązywać w trzech sektorach charakteryzujących się sezonowością: rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce.  Konkretna lista zawodów ma zostać ustalona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które to zostanie ogłoszone do końca 2017 roku.  Zezwolenie na pracę sezonową będzie mogło być wydawane maksymalnie na 9 miesięcy; będą mogli się o nie ubiegać obywatele wszystkich państw trzecich.  Jest to znaczne ułatwienie w stosunku do obecnego systemu zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, z którego mogą skorzystać wyłącznie obywatele sześciu państw (Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia).


Pracownicy sezonowi podczas pracy, 2017

Aby system wydawania zezwoleń na pracę tymczasową przebiegał sprawnie, będą one wydawane w imieniu Starosty przez właściwego miejscowo ze względu na siedzibę pracodawcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Pracodawca w celu uzyskania zezwolenia będzie składał wniosek, w którym określi warunki pracy oferowane przyszłemu pracownikowi,  w tym wynagrodzenie które nie będzie mogło być niższe niż wynagrodzenie osób wykonujących podobnego rodzaju pracę lub pracę na porównywalnym stanowisku.  Jeżeli warunki pracy określone przez pracodawcę we wniosku będą zgodne z prawem i zasadami niedyskryminacji pracowników tymczasowych, Powiatowy Urząd Pracy w imieniu Starosty wyda w ciągu 7 dni Zaświadczenie o wpisaniu wniosku do ewidencji. Jeżeli natomiast będzie konieczne przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin ten będzie mógł być przedłużony do miesiąca. Następnie pracodawca wysyła powyższe Zaświadczenie cudzoziemcowi, który na tej podstawie może ubiegać się o wizę.  Należy tu zaznaczyć, że w przypadku gdy przewidywany okres zatrudnienia będzie krótszy niż 90 dni, to obywatele państw korzystających z ruchu bezwizowego (np. Ukraina, Gruzja) mogą przyjechać do Polski na podstawie ważnego paszportu bez konieczności uzyskiwania wizy.


Pracownicy sezonowi z zagranicy są coraz częściej zatrudniani w różnych sektorach gospodarki

W celu przeciwdziałania łamaniu prawa, które jest nagminne w obecnym systemie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom (bardzo częste jest wyłudzanie oświadczeń lub ich kupowanie tylko w celu przekroczenia granicy przez cudzoziemca, który następnie udaje się dalej na Zachód nigdy nie rozpoczynając pracy u pracodawcy wystawiającego oświadczenie), od 2018r. zostanie wprowadzony rejestr zarówno oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy jak również rejestr zezwoleń na pracę sezonową. Do obu rejestrów będą mieli dostęp między innymi Straż Graniczna oraz pracownicy ambasad wydający wizy cudzoziemcom. W praktyce uniemożliwi to fałszowanie powyższych dokumentów oraz ich sprzedawanie. Dodatkowo pracodawca będzie miał obowiązek niezwłocznego powiadomienia Starosty o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca, co w praktyce umożliwi unieważnienie jego wizy i uniemożliwienie mu swobodnego przemieszczania się do innych państw UE. 

Po przyjeździe cudzoziemca do pracodawcy Starosta wystawia właściwe zezwolenie na pracę. W tym celu pracodawca przekazuje Powiatowemu Urzędowi Pracy potwierdzenie daty przekroczenia granicy oraz informacje o adresie zamieszkania swojego pracownika. Będzie to także instrument służący aktualizacji deklarowanych wstępnie okresów wykonywania pracy przez cudzoziemca (może się oczywiście zdarzyć, iż przyjazd pracownika opóźni się o kilka dni z powodu np. odwołania lotu lub przeciągającej się procedury wizowej). Praca zostanie uznana za legalną, jeżeli będzie wykonywana na warunkach określonych w Zaświadczeniu o dokonaniu wpisu wniosku do ewidencji od dnia następnego, w którym pracodawca przedstawi w PUP kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski (czyli paszport i wiza, jeżeli jest wymagana) oraz informacje o faktycznym adresie zamieszkania cudzoziemca.

Bardzo przydatnym ułatwieniem jest możliwość uzyskania Zaświadczenia o wpisaniu wniosku do ewidencji na okres nawet 3 lat, dzięki czemu pracownik (o ile oczywiście będzie chciał wrócić do danego pracodawcy) będzie mógł się ubiegać w tym czasie o odnowienie wizy bez konieczności przechodzenia całej procedury od nowa i, co za tym idzie, wielokrotnie podejmować krótkotrwałe zatrudnienie u tego samego pracodawcy.

Pracodawca jest bezwzględnie zobowiązany do powierzenia pracownikowi pracy, której warunki są zgodne z tym co zadeklarował we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Jeżeli okaże się podczas kontroli, że pracownik wykonuje pracę innego rodzaju lub na innych warunkach (np. niższe wynagrodzenie), zezwolenie zostanie cofnięte a pracodawca obciążony karą finansową. Wyjątkiem jest powierzenie pracownikowi na okres nieprzekraczający łącznie 30 dni w ciągu roku kalendarzowego pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku, jednak należy o tym niezwłocznie powiadomić Starostę wraz z uzasadnieniem dlaczego taka zmiana nastąpiła.

Autor: Sebastian Prokop, Jobland.pl